FAQ – Najczęściej zadawane pytania

Czy macie w zespole wodzireja?

TAK

Wynajmując nasz zespół na wesele macie Państwo zapewnione kompleksowe prowadzenie imprezy, pełną konferansjerkę na profesjonalnym poziomie. Wokalista pełni również funkcję wodzireja – konferansjera, dzięki temu kontakt z gośćmi jest ciągły i doskonały, a klimat imprezy jest odpowiedni do chwili.

Stawiamy na kontakt i integrację z publicznością na każdej imprezie. Ze względu na nasze wieloletnie doświadczenie sceniczne z przyjemnością doradzamy naszym klientom przy organizacji bankietów, eventów, przyjęć weselnych, wyborze odpowiednich zabaw.
Reasumując – wynajmując nasz zespół na imprezę, bankiet czy wesele nie musicie już Państwo wynajmować dodatkowego wodzireja, ponieważ my zajmiemy się prowadzeniem imprezy od A do Z.

Czy posiadacie własne oświetlenie i nagłośnienie?

TAK – zespů≥ BandaLula dysponuje wysokiej klasy sprzÍtem nag≥oúnieniowym zapewniajĻcym bardzo dobre brzmienie,
a takŅe posiadamy w≥asnĻ rampÍ oúiwetleniowĻ, ktůra oúwietla scenÍ, zespů≥ i parkiet.
Korzystamy z markowego sprzÍtu, nie uŅywamy pů≥úrodkůw, cenimy sobie jakoúś a dziÍki temu nic nie jest nas w stanie zaskoczyś.

Czy prowadzicie imprezy w języku angielskim?

TAK – prowadzimy růwnieŅ konferansjerkÍ w jÍzyku angielskim jeŅeli jest taka potrzeba

Czy prowadzicie imprezy w języku niemieckim?

TAK – prowadzimy růwnieŅ konferansjerkÍ w jÍzyku niemieckim jeŅeli jest taka potrzeba

Czy prowadzicie imprezy w języku rosyjskim?

TAK – prowadzimy růwnieŅ konferansjerkÍ w jÍzyku rosyjskim jeŅeli jest taka potrzeba

Czy w przerwach zapewniacie muzykę?

TAK – podczas krůtkich przerw zapewniamy klimatycznĻ muzykÍ, t≥o muzyczne ktůre subtelnie wype≥nia salÍ,
tak aby zachowany by≥ odpowieni klimat i nie by≥o ciszy a zarazem komfort do swobodnej rozmowy pomiÍdzy goúśmi.
Podczas przerw, obiadu etc… proponujemy subtelnĻ muzykÍ z nurtu Smoth Jazz Caffe lub muzykÍ powaŅnĻ.
MoŅemy oczywiúcie zrealizowaś inne Ņyczenia muzyczne naszych klientůw

Czy w zespole śpiewa wokalistka?

TAK – w zespole úpiewa bardzo dobra wokalistka ,
oprůcz tego oczywiúcie wokal mÍski co daje nam bardzo duŅe moŅliwoúci repertuarowe.

Czy wasz zespół gra w całej Polsce?

Tak nasz „zespů≥ na eventy,bankiety,imprezy firmowe,wesele” koncertuje w CA£EJ POLSCE ,
odleg≥oúś nie stanowi dla nas Ņadnego problemu.
G≥ůwnie obs≥ugujemy klientůw z wojewůdztw: dolnoúlĻskie,opolskie,lubuskie,
ale dojedziemy w kaŅde miejsce w Polsce i za granicĻ.

Czy zespół gra również na weselach?

Tak, jak najbardziej. Obs≥ugujemy růwnieŅ przyjÍcia weselne tworzĻc jednoczeúnie niepowtarzalny klimat,
zapewniamy bardzo wysokĻ jakoúś. Staramy siÍ byś benchmarkiem na rynku us≥ug weselnych.
Zaprasszamy do kontaktu w sprawie rezerwacji zespo≥u na PaŮstwa przyjÍcie weselne.

Ile kosztuje wasza usługa?

Koszt naszej us≥ugi jest wyceniany indywidualnie i jest uzaleŅniony od rodzaju imprezy, lokalizacji, terminu i wielu innych czynnikůw.
W celu otrzymania oferty na konretnĻ imprezÍ prosimy o kontakt z managerem zespo≥u korzystajĻc z pomocy
formularza kontaktowego, drogÍ emailowĻ – kontakt@bandalula.pl lub telefonicznie – 605 345 172 (Rados≥aw Grzegorczyk)
Zapytaj nas o ofertÍ klikajĻc tutaj

Jak długie są przerwy podczas imprezy?

Podczas wesel gramy sety muzyczne od 30 do ok. 50 minut, natomiast jesteúmy bardzo elastyczni
i kiedy widzimy Ņe zabawa trwa w najlepsze i goúcie majĻ si≥y do taŮca gramy sety d≥uŅsze dopasowane do okolicznoúci i tego co dzieje siÍ na parkiecie.
Czasem robimy przerwy tylko na gorĻce dania.Na koniec setůw proponujemy 1-2 piosenki jako muzykÍ mechanicznĻ –
moŅna wtedy np. spe≥niś Ņyczenia muzyczne spoza naszego repertuaru prezentujĻc je w formie pocztůwki muzycznej.

Na jakich instrumentach gracie?

Nasze instrumentarium to: Instrumenty Klawiszowe, Perkusja, Gitary Elektryczne i Akustyczne, Gitara Basowa,
Saksofon,Akordeon. Dodatkowo dysponujemy bardzo dobrym dedykowanym, zawodowym modu≥em brzmieniowym
do imitacji instrumentůw dÍtych za pomocĻ syntezatora – dzieki temu brzmienie kaŅdego instrumentu
dÍtego jest, jakby by≥o wykonywane na Ņywym instrumencie.

W jakich strojach występujecie podczas imprez?

Ubieramy sie stosownie do imprezy.Mamy w≥asne stroje estradowe dopasowane do nanej imprezy oraz tzw.”Eleganckie” czyli (marynarki,smokingi,muchy itd.)
Wokalistka růwnieŅ elegancki strůj dopasowany do uroczystoúci