Mirosław Aftyka - gitarzysta basowy i wokalista w zespole muzycznym BandaLula

Mirosław Aftyka

gitara basowa, wokal

Jestem Mirek Aftyka.

…a wszystko zaczÍ≥o siÍ dawno temu,od momentu gdy „starsi” zabrali mnie „szczawika” na wystÍp
skandynawsko-brytyjskiego zespo≥u Beat Stones w Bystrzyckim Oúrodku Kultury.
Od tego momentu zaczĻ≥ mnie trawiś „robak” zwany „muzykĻ”.
JuŅ jako 7 latek „przystawia≥em ucho” do radia dziÍki ktůremu przys≥uchiwa≥em sie bacznie poczynaniom polskich
jak i zagranicznych zespo≥ůw grajĻcych rock and roll.Szczegůlnie intrygujĻce dla mnie by≥y partie
wykonywane przez instrument grajĻcy bardzo „nisko” zwany basem lub gitarĻ basowĻ.
W tamtym teŅ czasie,wraz z mĻ pierwszĻ gitarĻ akustycznĻ
rozpoczĻ≥em mojĻ ŅyciowĻ przygodÍ z edukacjĻ muzycznĻ oraz muzykĻ.
Z biegiem czasu nabyte umiejÍtnoúci oraz zmieniajĻce siÍ ogůlne tendencje muzyczne,wymusi≥y
na mie utworzenie bitowej grupy o nazwie „Zespů≥ Zagadka”,ktůry jak siÍ půŅniej okaza≥o
,sta≥ siÍ bazĻ eksportowego zespo≥u o nazwie „Zodiac Trio”.W tym w≥aúnie sk≥adzie mieliúmy moŅliwoúś
koncertowania w Skandynawii(Finlandia,Norwegia).Nasze pierwsze kontrakty zosta≥y zrealizowane
przy wspů≥udziale Agencji Artystycznej „PAGART”
Pierwsze lata XXI wieku po≥Ļczy≥y mĻ muzycznĻ drogÍ z zespo≥em „Holly Band” i z tym zespo≥em-na
przestrzeni lat-pojawia≥em siÍ ponownie na norweskim rynku muzycznym.
Po rozszerzeniu sk≥adu zespů≥u i zmianie nazwy na „Back-Door” rozpoczÍliúmy seriÍ koncertůw
w kraju oraz przygranicznych terenach Czeskiej Republiki.
Jak widaś moja przygoda z muzykĻ i arsena≥em gitar basowych trwa do dziú a swe nabyte umiejÍtnoúci
muzyczne realizujÍ w zespolach grajĻcych rock,folk,country,jazz czyli w grupach Back-Door,Lulek Quintet
oraz Banda Lula.

.